1. Kerkemeer/Eilandspolder/Uilenbosje

De Eilandspolder , Natura-2000, was vroeger een eiland tussen de Schermer en de Beemster, die ooit grote meren waren, ontstaan door het oprukkende water van de Zuiderzee. Al in de 13e eeuw waren mensen in de weer om het gebied naar hun hand te zetten.
De Eilandspolders bestaat uit twee in aanzien en karakter nogal verschillen delen. In het oostelijk deel vindt men een fijnmazig netwerk van sloten en kreken die voornamelijk in oost-west richting lopen. Dit gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer in samenwerking met de boeren.

Het westelijke deel is pas later door mensen in gebruik genomen en wordt nu door Landschap Noord-Holland veelal in nauwe samenwerking met boeren beheert. Het is veel opener en overzichtelijker. De kavels zijn groter en ook niet zo smal. Er zijn ook een paar meertjes als De Lei, het Arismeer en De Knie en flink brede sloten in grillige patronen. Het karakter van een echte vaarpolder is nog steeds aanwezig hoewel de landerijen ontsloten zijn door bruggen en een ontsluitingsweg. De afwisseling van grasland, rietkragen, water en her en der een bosje zorgen voor een zeer gevarieerd landschap waar zeer veel planten en dieren een plek in vinden.
Langs de ondiepe sloten groeit trilveen waar o.a. varens en orchideeën worden aangetroffen. In lente en zomer is het gruttoland bij uitstek, in de winter komen hier de Smienten en Goudplevieren.

Vogelkijkscherm (GPS 52°33’47.23″N 4°48’45.16″O)

Locatie op Google Maps

In het zuiden van de Eilandspolder bevinden zich het Kerkemeertje en het Uilenbosje. Neem vanaf de weg tussen West-Graftdijk en Graft de Groeneweg naar het noorden. Ga rechts over de brug en bij de windmolen staat links de hut en een klein stukje verder rechts over het bruggetje het Uilenbosje, waar een korte laarzenwandeling door heen loopt.

Vogels: Weidevogels, rietvogels.

2. Heilooërbos/Landgoed Nijenburg

Locatie op Google Maps

Het Heilooërbos en Landgoed Nijenburg liggen op de strandwal tussen Limmen en Alkmaar. Het bos wordt doorsneden door twee belangrijke verkeersaders: de N203 naar Alkmaar en de spoorlijn. Ondanks dat de effecten hiervan in het hele bos te merken zijn, behoudt het landgoed toch zijn serene en rustige karakter. Ongeveer 4.000 jaar geleden vormde deze wal de bescherming tegen de zee. Later, toen de zee een stuk westelijker lag, vormde de hoge, zandige wal tussen de natte strandvlakten met zijn kwelders een aantrekkelijk woongebied. Hoewel men in de loop der eeuwen heel wat van de oorspronkelijke ‘duintjes’ heeft afgegraven, ligt het bos nog aanzienlijk hoger dan de omliggende polders.

Het huidige Heilooërbos stamt uit het begin van de 18e eeuw. Al in de middeleeuwen was het een dicht bebost gebied, maar in 1573 werd het oude bos gekapt tijdens het beleg van Alkmaar. Daarna is de grond in gebruik gekomen voor de landbouw. De grens van de kleine akkertjes uit die periode werd gevormd door lage walletjes. Door het gehele bos heen zijn hier en daar nog de resten te zien van deze wallen.In het begin van de 18e eeuw is het huidige bos aangeplant in verband met de bouw van het landhuis Nijenburg dat aan de oostzijde van de Rijksweg ligt.

De Kattenberg (GPS 52°36’41.56″N 4°43’10.02″O)
Vlak bij de Rijksweg en even ten noorden van de zichtlijn vinden we de mysterieuze Kattenberg. De Kattenberg is een opvallende heuvel in het bos met een prachtige grote en oude linde er op. Over de oorsprong en de exacte ouderdom van de Kattenberg tast men in het duister. Waarschijnlijk is de heuvel tijdens het graven van de waterpartijen rond het landhuis verhoogd is met de daaruit vrijgekomen grond. De linde op de heuvel dateert in ieder geval van vòòr 1700 en bevindt zich met de stam voor een deel onder de grond.

De Preekstoel (GPS 52°36’55.06″N 4°43’5.08″O)
Een andere bijzondere plek in het bos is de Preekstoel. Het is een kleine verhoging op de kruising van de Kuillaan en de Westerweg. Volgens de overlevering was de preekstoel een oude, voorchristelijke cultusplaats waar men oude goden aanbad. Ook vertelt men dat Willibrord hier gepreekt zou hebben. Vòòr het uitbreken van De Opstand zouden de protestanten hier hun hagenpreken gehouden hebben.

Natuur
Het landgoed kent een zeer gevarieerde natuur. In het voorjaar is de bosbodem bezaaid met Speenkruid en Wilde hyacint. In het najaar zijn er zeer veel paddenstoelen te vinden.
Het landgoed is in beheer bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten werkt samen met PWN en Staatsbosbeheer om één groot aaneengesloten natuurgebied te realiseren rond Egmond, Bergen en Schoorl, waar Nijenburg onderdeel van uitmaakt.

Vogels
Blauwe reigers, Merel, Zanglijster, Buizerd en Havik, Tjiftjaf, Zwartkop, Fitis, Roodborst, Winterkoning, Vink en Groenling, Gaai en Kauw, Boomkruiper, Boomklever, Kool- en Pimpelmees, Goudhaantje, Ransuil, Grote bonte – en Groene specht.

Naast vogels is het er rijk aan de vleermuissoorten Rosse , Ruige dwerg-, Dwerg- en Watervleermuis.

3. Alkmaarse parken

In Alkmaar bevinden zich vier grotere parken:
– Alkmaarse Hout, inclusief begraafplaats (GPS 52°37’38.18″N 4°43’53.15″O),
– Oosterhout (GPS 52°37’19.33″N 4°45’20.10″O),
– Egmonderhout (GPS 52°37’59.87″N 4°43’8.60″O)
– Rekerhout (GPS 52°33’47.23″N 4°48’45.16″O)

en een aantal kleinere parken en begraafplaatsen:
– Het Bolwerk (GPS 52°37’46.46″N 4°44’30.26″O) en het Victoriepark (GPS 52°37’50.82″N 4°45’20.94″O) hebben een ouder bomenbestand, maar nauwelijks tot geen onderbegroeiing. Dat geldt ook voor kleinere begraafplaatsen in Koedijk en Oudorp.
– Het park de Groene Voet (GPS 52°39’40.21″N 4°45’43.13″O) in de Huiswaard is in de jaren 80 aangelegd en omvat speelweiden, enkele bosschages en een moerasje.
– De voormalige Stadskwekerij (GPS 52°38’27.87″N 4°44’21.94″O) is eind jaren 50 aangelegd, toen de stadskwekerij uit de Alkmaarse Hout hier naar toe verhuisde. Het park wordt nu de Oude Kwekerij genoemd. Het bestaat uit beplantingen met een centrale open ruimte met grasveld, waar vroeger de kassen van de kwekerij hebben gestaan.
– De Groenstrook Beverkoog (GPS 52°38’57.06″N 4°47’5.27″O) tenslotte is een langgerekt, smal park met een fietspad, dat naar het noorden toe opener van structuur wordt. Het park is aangelegd in de jaren 70 van de vorige eeuw.

Vogels
Grote bonte specht, Boomkruiper, Roodborst, Tjiftjaf, Winterkoning, Zwartkop. Naast deze talrijke soorten zijn er ook bosvogels die (vrijwel) beperkt zijn tot de 400 jaar oude Alkmaarse Hout. Het betreft Bosuil, Boomklever en Appelvink.

4. Bergermeer-en-loterijlanden

Bergermeer
De Bergermeer was ooit een ondiep meer met moerassen en eilandjes. Tussen 1563 en 1579 is het drooggemaakt en verkaveld. Hierdoor ontstond de Bergermeerpolder die op gemiddeld een meter onder Normaal Amsterdams Peil lag. Het land was zo drassig dat er weinig belangstelling voor was. Daarom werd het gebruik elk jaar bij loting toegewezen aan arme boeren. Zo ontstond de naam Loterijlanden.

Loterijlanden (GPS 52°39’15.86″N 4°42’32.21″O)
De Loterijlanden maken deel uit van het natuurgebied Bergermeerpolder en hebben een oppervlakte van 24 hectare polderlandschap. De Loterijlanden worden beheerd door Natuurmonumenten.
Plaatsen die tot op de dag vandaag doet herinneren aan vervlogen tijden zijn de Loterijlanden gelegen tussen de Groeneweg en de Bergerweg en het weidelandschap gelegen achter het MOB complex. De Loterijlanden worden gevormd door een aantal aaneengesloten graslandpercelen in het centrale deel van de Bergermeerpolder met bloem- en vlinderrijke graslanden met greppeltjes.

Vogels
Slobeend, Zomertaling, Grutto, Tureluur, Kemphaan, Holenduif, Steenuil, Gele kwikstaart, Tapuit Watersnip, Lepelaar.
in de winter Smienten en Grote zaagbekken kunt zien.

5. Wimmenummerduinen

GPS 52°38’30.71″N 4°38’20.79″O

Het duingebied direct naast Wimmenum staat bekend als de Wimmenummer duinen, vroeger de duintjes van Six. Tot 1992 was het particulier bezit. Daardoor is het open duin, veelal in gebruik voor de jacht, gevrijwaard gebleven van bosaanplant. Delen van de Wimmenummer duinen tonen nog het zogeheten zeedorpenlandschap met landjes die in gebruik zijn als volkstuin. Vroeger werden er vooral aardappels verbouwd.
Door de daling van het grondwater, een gevolg van de waterwinning in de duinen, werden de landjes steeds dieper uitgegraven. Nu er minder grondwater wordt onttrokken stijgt de laatste jaren het grondwaterpeil. Tegenwoordig vormen de Wimmenummer duinen een onderdeel van het Noordhollands duinreservaat. Er zijn geen fietspaden en voor het grootste deel heb je een duinkaart nodig (dagkaart kan ter plaatse worden aangeschaft).

Rondwandeling Starrevlak groene route (2,8 km).

Vanaf de parkeerplaats aan de noordkant van Egmond aan Zee start een leuke wandeling over het Starrevlak (groene route, 2,8 km). De wandeling voert deels door de volkstuinen met o.a. Nachtegaal, Grasmus, Heggenmus, Kneu en Braamsluiper.

6. Schoorlse duinen

GPS 52°38’30.71″N 4°38’20.79″O

Het duingebied direct naast Wimmenum staat bekend als de Wimmenummer duinen, vroeger de duintjes van Six. Tot 1992 was het particulier bezit. Daardoor is het open duin, veelal in gebruik voor

Rondwandeling Starrevlak groene route (2,8 km).

de jacht, gevrijwaard gebleven van bosaanplant. Delen van de Wimmenummer duinen tonen nog het zogeheten zeedorpenlandschap met landjes die in gebruik zijn als volkstuin. Vroeger werden er vooral aardappels verbouwd.
Door de daling van het grondwater, een gevolg van de waterwinning in de duinen, werden de landjes steeds dieper uitgegraven. Nu er minder grondwater wordt onttrokken stijgt de laatste jaren het grondwaterpeil. Tegenwoordig vormen de Wimmenummer duinen een onderdeel van het Noordhollands duinreservaat. Er zijn geen fietspaden en voor het grootste deel heb je een duinkaart nodig (dagkaart kan ter plaatse worden aangeschaft).

Vanaf de parkeerplaats aan de noordkant van Egmond aan Zee start een leuke wandeling over het Starrevlak (groene route, 2,8 km). De wandeling voert deels door de volkstuinen met o.a. Nachtegaal, Grasmus, Heggenmus, Kneu en Braamsluiper.

Daarnaast kom je langs wat meertjes waarvan één met een vogelkijkhut.

Uitzicht vanuit de vogelkijkhut.

Naast vier soorten zwaluwen (Gierzwaluw, Oeverzwaluw,

Boerenzwaluw, Huiszwaluw), vaak tegelijk, zijn hier o.a. te vinden: Dodaars (ook in het broedseizoen), Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Canadese gans en Grauwe gans.

In het voorjaar zingt de Boomleeuwerik volop en is er kans op Sprinkhaanzanger, Roodborsttapuit, Blauwborst en Gekraagde roodstaart.

In de trektijd is het een spannende plek waar al leuke soorten zijn gevonden. O.a. Aziatische roodborsttapuit, Siberische tjif tjaf, Roodkopklauwier, Grote pieper, Witoogeend, Klapekster, Beflijster, Bladkoning, Roodpootvalk, Draaihals en Sperwergrasmus.

Wandelen tussen de Schotse hooglanders.

De volkstuintjes zorgen voor veel afwisseling.

7. Vereenigde Harger- en Pettemerpolder en Hondsbossche Duinen

Geen informatie beschikbaar

8. Geestmerambacht, Kleimeer

Kleimeer – Miranda Zutt

Het gebied Geestmerambacht ligt ten noorden van Alkmaar en bestaat uit een recreatief deel Recreatiegebied Geestmerambacht en een natuurdeel de Kleimeer.

Geestmerambacht 

Geestmerambacht – Miranda Zutt

GPS 52°41’14.96″N 4°46’10.83″O

Een recreatiegebied met een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, strandjes, rietoevers en orchideeënweides. Het gebied is vrij toegankelijk.

In het recreatiegebied kunt u verschillende plantensoorten tegen komen, zoals onder andere Koekoeksbloem, Smeerwortel, Moerasmelkdistel, Heelblaadjes en orchideeën. In het gebied grazen Schotse Hooglanders.

Historie
De geschiedenis van het Geestmerambacht wordt gekenmerkt door menselijk ingrijpen. In de Middeleeuwen maakten de “Geestmannen”, de toenmalige bewoners, de drassige grond geschikt voor landbouw. Toen omstreeks 1800 de koeienpest uitbrak schakelden zij over op tuinbouw. Voor hun akkers was de vruchtbare bagger uit de sloten heel belangrijk, door het vele baggeren werden de sloten steeds breder en ontstond het ‘Rijk der Duizend Eilanden’.
In 1962 nam de regering het besluit om door middel van ruilverkaveling het Geestmerambacht te reconstrueren. In het Geestmerambacht moest voor de uitvoering van de ruilverkaveling zand worden gewonnen voor wegen en woonwijken (o.a. van Alkmaar). Hierdoor is de grote plas ‘ De Zomerdel’ ontstaan.
Zo werd het ook mogelijk een groot recreatiegebied aan te leggen dat grenst aan het bestaande natuurgebied ‘Kleimeer’.

Vogels
Buizerd, Grote bonte specht, Sperwer, Ransuil, IJsvogel, Roerdomp, Baardman, Rietgors, Rietzanger, Krakeend, Tafeleend.

In de winter komen er veel eenden naar het meer. O.a. Smienten, Tafeleend, Dodaars, Krooneend, Grote zaagbek, Brilduiker, Nonnetje, Roodhalsfuut maar ook duikers worden wel eens gezien.

Kleimeer 

GPS 52°41’10.42″N 4°45’0.20″O

Het oorspronkelijke natuurgebied Kleimeer wordt door Staatsbosbeheer beheerd en is een beschermd gebied, dat niet toegankelijk is.

Kleimeer – Miranda Zutt

Zwarte ibissen – Miranda Zutt

Historie
Sporen van menselijke activiteiten in de Middeleeuwen zijn grotendeels uit het landschap verdwenen. Door veldnaamonderzoeken en bodemkartering is het bestaan van een circa 4 km lange dwarsdijk vastgesteld, die Sidewinde of Zytwinde werd genoemd.
In 2011 is de Kleimeer naar het westen aan weerzijden uitgebreid. In 2012 zijn dammen, een trekvlot en vlonder- en touwbruggen aangelegd in het struingebied in het zuidelijk deel van uitbreiding Kleimeer. Deze bruggetjes zijn geplaatst om de verschillende leuke plekken in dit struingebied met elkaar te verbinden.

Vogels
Bruine kiekendief, Roerdomp, IJsvogel, Baardman, Blauwborst, Snor, Sprinkhaanzanger, Buizerd, torenvalk, Lepelaar, Krakeend, Gele kwikstaart, Zwarte ibis.

In de winter Grote en Kleine zilverreiger, Blauwe kiekendief.

9. Park van Luna en Huygendijkbos

Geen informatie beschikbaar

10. Heerhugowaardse parken

Geen informatie beschikbaar

11. Oosterdel

Geen informatie beschikbaar