IJsvogelwerkgroep Alkmaar
IJsvogelwerkgroep in het veld – foto Hans Schouten

De IJsvogel was tot 1999 een uiterst schaarse broedvogel in onze regio. In 2001 broedden er twee of drie paartjes in onze omgeving. Door de zachte winters breidde hun aantal snel uit. 2008 was een topjaar met maar liefst 17 territoria die werden vastgesteld in Alkmaar, Heerhugowaard, Obdam, Langedijk, Bergen, Castricum en Heiloo.

Echter door een paar strenge(re) winters waren er in 2012 nog slechts drie territoria. Maar de stand was in 2017 hersteld tot met liefst 34 territoria, weer een nieuw topjaar. Helaas was er in februari 2018 een week met vorst met als gevolg nog maar 2 broedpaartjes in 2018. Het lijkt erop, dat net als in het hele land, de populatie snel uit een dal kan komen. Er worden door de ijsvogels vaker 3-4 broedsels per jaar grootgebracht. De laatste jaren schommelt de ijsvogelstand tussen de 6 en 10 paartjes in ons werkgebied, met op locatie Hortus Alkmaar de meest toegankelijke en gefotografeerde exemplaren.

De IJsvogelwerkgroep van de KNNV afdeling Alkmaar werd in 2001 opgericht in samenwerking met het IVN Noord-Kennemerland en Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. De werkgroep telt een tiental leden die jaarlijks één of twee keer de nestplaatsen controleren en, indien nodig, herstellen. Ook worden nieuwe broedplaatsen aangelegd. In het broedseizoen worden de mogelijke nestplaatsen behoedzaam gecontroleerd op de aanwezigheid van de IJsvogels.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de werkgroep?
Neem dan contact op met de coördinator:
Rutger Polder – 06 23181433

Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin

De Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD) wil met haar werk bijdragen aan de bescherming van dagroofvogels in de duinen van Noord-Kennemerland. Sinds 1995 inventariseren daarom ca. 40 vrijwilligers van de werkgroep het duingebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin. De leden van de werkgroep stellen broed- en jachtterritoria vast en verzamelen verschillende broedbiologische gegevens. Zo kunnen overeenkomsten en verschillen tussen jaren, gebieden en soorten zichtbaar worden.

Het ringen van een jonge Buizerd – foto Jan Stok

De werkgroep signaleert ook gevallen van roofvogelverstoring en -vervolging en meldt die aan de terreinbeheerders. In geval van vervolging worden ook instanties ingeschakeld die daders kunnen opsporen en justitieel vervolgen.
Het onderzoek vind plaats met toestemming van en in samenwerking met de twee terreinbeheerders, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en Staatsbosbeheer (SBB). De werkgroep rapporteert de verzamelde gegevens jaarlijks aan de beheerders.

Het onderzoek vind vooral plaats in de maanden april, mei en juni. In augustus moeten de Wespendieven nog worden vastgesteld. Enige kennis van roofvogels is noodzakelijk en ook een goede conditie aangezien het de nodige lichamelijke inspanning vraagt om in de duinen, heuvel op, heuvel af, op zoek te gaan naar nesten.
Verdere kennis doet u op als u mee gaat met één van de leden van de roofvogelwerkgroep.

Mocht u interesse hebben om met het onderzoek mee te willen doen stuur dan een bericht naar Dook Vlugt.

Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland
Jonge Kerkuil in nestkast – foto Reinder Dokter

De Kerkuil was tot 2016 een ‘rode lijst soort’, dat wil zeggen dat deze uil door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen is als een soort die extra aandacht en bescherming verdient.
De Stichting is een overkoepelende landelijke organisatie van ongeveer 1000 vrijwilligers, werkzaam in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren.
De leden van de werkgroepen maken en plaatsen nestkasten, ringen Kerkuilen en verzamelen ringgegevens, waardoor we meer inzicht krijgen in de opbouw van de kerkuilenpopulatie en het gedrag van individuele uilen. De ringgegevens worden landelijk verzameld en opgeslagen in een database, waarin rond de 30.000 broedgegevens en bijna 5000 terugmeldingen van dood gevonden Kerkuilen en afgelezen ringgegevens van levende, teruggevangen Kerkuilen zijn opgenomen.

De Stichting ondersteunt waar mogelijk de vrijwilligers door het beschikbaar stellen van nestkasten en materialen voor het verzamelen van gegevens. Kijk voor meer informatie op de website www.kerkuil.com

Regiocoördinator Noord Holland:
Reinder Dokter – 0229 21 92 07

Contactpersoon Schermer:
Tim Zutt – 0226 32 02 01

Stichting Oudorperhout

Op 16 maart 2011 is de Stichting Oudorperhout opgericht met als doelstelling een evenwichtige verhouding tussen de natuur-, cultuurhistorische, recreatieve en agrarische waarden te bevorderen, zodat deze waarden en het belang ervan breed bekend zijn en gedragen worden.

Vogels kijken in de Oudorperhout – foto Eltjo Vermeulen

Daarvoor voert zij overleg met overheden, natuurbeschermingsorganisaties en belanghebbenden.
Tevens verzorgt de Stichting educatie en promotie, organiseert excursies en cursussen, verstrekt informatie over het gebied en biedt steun bij het beheer van de Oudorperhout door het beschikbaar stellen van vrijwilligers.

Contact kan je opnemen via  info@stichtingoudorperhout.nl, of via de secretaris (Jos Mak) op administratie@stichtingoudorperhout.nl