Donaties juichen wij uiteraard van harte toe! Donaties kunnen worden overgemaakt naar:

NL25 TRIO 0379638673 t.a.v Vogelwerkgroep Alkmaar

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over donaties, dan kunt u mailen naar penningmeester@vwg-alkmaar.nl

ANBI status

Het zijn van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) levert belastingvoordeel op, zowel voor de organisatie zelf als voor mensen die er een aan gift doen. Wel dient een organisatie hiervoor aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen. Onze gegevens m.b.t. de ANBI-status vind je hieronder.

1. De officiële naam
Vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken.

2. RSIN of fiscaal nummer
Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging is 816629754.

3. Vestigingsplaats
Statutair is de vereniging gevestigd in Alkmaar.
Het officiële correspondentieadres van de vereniging is ’t Hondsbosch 24, 1821 CE Alkmaar

4. Contactgegevens
De contactgegevens van de secretaris van de vereniging zijn:
L. Staal (Loes)
’t Hondsbosch 24,
1821 CE Alkmaar

5. De doelstelling
De doelstellingen van VWG Alkmaar e.o., opgenomen in de statuten, zijn:
Het bevorderen van de kennis der natuur in het algemeen en die van de in het wild levende vogels in het bijzonder.
Het organiseren en coördineren van activiteiten op bovenvermeld vogelkundig gebied.
Een bijdrage te leveren aan vogel- en biotoopbescherming.

7. Bestuur
Voorzitter: E. den Otter (Elias), Koedijk
Secretaris: L. (Loes) Staal, Alkmaar
Penningmeester: tijdelijke vervanger L. (Loes) Staal, Alkmaar
Lid: J. Tibbe (José), Oudorp (NH)
Lid: J. Rotteveel (Jurgen)

De vereniging heeft geen betaalde werknemers.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de VWG.

8. Activiteiten
De vereniging probeert haar doelstellingen op verschillende manieren te realiseren.

Deels betreft het activiteiten van de eigen leden en deels activiteiten om de doelstellingen onder de aandacht van belangstellenden te brengen, zoals:
– Het verenigingsblad “De Kleine Alk”, dat 4x per jaar verschijnt.
– De periodieke nieuwsbrief “Gevleugeld Nieuws” .
– Een website waar de diverse activiteiten, verslagen en actueel vogelnieuws worden gepubliceerd .

De vereniging heeft een aantal werkgroepen en commissies:
– Natuurwetenschappelijke commissie
– IJsvogelwerkgroep
– Roofvogelwerkgroep
– Excursie commissie
– Lezingen commissie
– Commissie Natuurbescherming.

De vereniging :
– Organiseert en publiceert (meerdaagse) excursies.
– Organiseert en publiceert lezingen.
– Brengt publicaties uit van bv. inventarisaties.

9. Financiën
Financiële en algemene jaarverslagen vind je hier.