De Natuurbesschermingscommissie van de vogelwerkgroep heeft als doel het leefgebied van de vogels te behouden en waar mogelijk te verbeteren en/of vergroten. De Vogelwerkgroep vervult een signalerende rol bij het beschermen van vogels, maar onderneemt ook actie als dit noodzakelijk is. Denk hierbij aan het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en rechtszaken.

Iets te melden?

Neem contact op met de Commissie Natuurbescherming als u dingen constateert die nadelig zijn voor vogels. Denk hierbij aan:

  • kap/snoei van bomen in het broedseizoen
  • broedende vogels op kwetsbare plaatsen
  • plannen van gemeenten (binnen het werkgebied) die nadelig zijn voor vogels.

Naast contact opnemen met ons kunt u ook zelf veel doen. Probeer altijd eerst in gesprek te gaan. Soms is er sprake van onwetendheid: men weet niet dat er vogels broeden of men is zich er niet van bewust dat deze vogels en hun nesten wettelijk beschermd zijn. Probeer na te gaan of er een ontheffing is verleend (www.odnhn.nl/Nieuws/Bekendmakingen/Vergunningen_en_Ontheffingen.nl ) als dit wordt aangegeven.

Mocht je de initiatiefnemer niet willen aanspreken of biedt het geen soelaas, dan kun je de omgevingsdienst bellen:  088-10 21 300 of het algemene nummer van de politie: 0900 8844. Het is belangrijk om naar de milieupolitie te vragen, omdat die kennis heeft van de Wet Natuurbescherming. Ook voor het melden van acute situaties zoals het waarnemen van vergiftigde dieren of stropers belt u dit nummer.

Er is in Nederland een nieuw landelijk meldpunt in het leven geroepen: www.natuurverstoring.nl.
Het is een breed meldpunt voor allerlei verdachte situaties in de natuur, zoals afvaldumpingen, stroperij, illegale houtkap en allerhande verstoringen. Via de website worden de meldingen per provincie geregistreerd en komen ze bij de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) of de politie terecht. Het is van groot belang om meldingen te doen want ook als deze niet direct tot een aanhouding leiden, ontstaat door alle meldingen een duidelijk beeld van de omvang van illegale praktijken in het buitengebied. De handhavende instanties hebben namelijk te kampen met een gebrek aan mensen en middelen, en bij het uitblijven van meldingen is de kans klein dat de handhaving zal worden aangescherpt.

Wet natuurbescherming Wnb

Alle inheemse vogels zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Die wet verbiedt het vernielen of beschadigen van nesten en eieren, het doden van vogels en het opzettelijk verontrusten van vogels. Het is mogelijk, onder voorwaarden, een ontheffing van deze verboden te krijgen of een omgevingsvergunning van Provincie Noord-Holland, die handhaving van de Wnb heeft gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in Hoorn (www.odnhn.nl).

Heeft de initiatiefnemer een ontheffing of omgevingsvergunning en handelt hij toch in strijd met de voorschriften dan kun je OD NHN vragen om te handhaven.

ANIMO

Vogelwerkgroep in Alkmaar heeft zitting in Animo, waarin een aantal Alkmaarse Natuurorganisaties regelmatig overleggen met en adviseren aan de gemeente Alkmaar.
Animo houdt zich bezig met groenbeheer, natuurontwikkeling, energiebeheer, natuureducatie, afval, verkeer, duurzaamheid en economie en ruimtelijke ordening.
Ook in de andere gemeenten binnen ons werkgebied laten wij regelmatig onze stem horen.

Vogelopvang

Vogelopvangcentrum Zaanstreek
Busch 2, 1562 HH Krommenie, 088 811 3460, info@vocz.nl, www.vocz.nl

Als u niet in de gelegenheid bent om de vogel zelf weg te brengen kunt u de dierenambulance bellen:
088 811 3750