Privacy Policy

Privacy Policy
V0gelwerkgroep Alkmaar en omstreken hierna te noemen VWG Alkmaar hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. VWG Alkmaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als VWG Alkmaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit uiteraard. Op onze website treft u alle contactgegevens aan van onze
bestuursleden.
Verwerking van persoonsgegevens van onze leden
Persoonsgegevens van onze leden worden door VWG Alkmaar uitsluitend verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling.
– Administratieve doeleinden
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– het overeengekomen aanmeldingsformulier nieuw lid
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt VWG Alkmaar de volgende persoonsgegevens van u
– Voornaam;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht.
– Geboortedatum.
– Bij automatische incasso van de contributie uw ibannummer. Uw persoonsgegevens worden
door VWG Alkmaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de
periode:
– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door VWG Alkmaar verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Aanmeldingsformulier VWG Alkmaar
Voor de bovenstaande doelstelling vraagt VWG Alkmaar om uw emailadres.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de
periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verstrekking aan derden
Bij automatische incasso van de verschuldigde contributie geven wij alleen uw naam en ibannummer
door aan onze bankier.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Zie ons aanmeldingsformulier VWG Alkmaar.
Bewaartermijn
VWG Alkmaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
– Alle personen die namens VWG Alkmaar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Voor contact verwijzen wij u naar onze website. www.vwg-alkmaar.nl