ANBI status

Een organisatie moet aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst voldoen om te worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert belastingvoordeel op, zowel voor de organisatie zelf als voor mensen die er een aan gift doen.
Onze gegevens m.b.t. de ANBI-status vind je hieronder.

1. De officiële naam
Vereniging Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken.

2. RSIN of fiscaal nummer
Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging is 816629754.

3. Vestigingsplaats
Statutair is de vereniging gevestigd in Alkmaar.
Het officiële correspondentieadres van de vereniging is Jan van Scorelpark 57, 1871 EZ Schoorl.

4. Contactgegevens
De contactgegevens van de secretaris van de vereniging zijn:
M. Platteeuw (Maarten)
Jan van Scorelpark 57
1871 EZ Schoorl
T: 06 5147 6173
E: Maarten Platteeuw

5. De doelstelling
De doelstellingen van VWG Alkmaar e.o., opgenomen in de statuten, zijn:
Het bevorderen van de kennis der natuur in het algemeen en die van de in het wild levende vogels in het bijzonder.
Het organiseren en coördineren van activiteiten op bovenvermeld vogelkundig gebied.
Een bijdrage te leveren aan vogel- en biotoopbescherming.

7. Bestuur
Voorzitter: vacature
Vervangend voorzitter: P. de Greeuw ( Peter), Ina Boudierstraat 38, 1822 MN Alkmaar
Secretaris: M. Platteeuw (Maarten), Jan van Scorelpark 57, 1871 EZ Schoorl
Penningmeester: P. v.d.Berg (Peter), Oranjelaan 65, 1815 JR Alkmaar
Lid: R.J. Struyk (Rob), Terrastraat 35, 1829 XM Oudorp (NH)
Lid: J. Tibbe (José), Junohof 15, 1829 DA Oudorp (NH)
Lid: E. den Otter (Elias), Wagenweg 34,
1832 AE Koedijk

De vereniging heeft geen betaalde werknemers.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de VWG.

8. Activiteiten
De vereniging probeert haar doelstellingen op verschillende manieren te realiseren.

Deels betreft het activiteiten van de eigen leden en deels activiteiten om de doelstellingen onder de aandacht van belangstellenden te brengen, zoals:
– Het verenigingsblad “De Kleine Alk”, dat 4x per jaar verschijnt.
– De periodieke nieuwsbrief “Gevleugeld Nieuws” .
– Een website waar de diverse activiteiten, verslagen en actueel vogelnieuws worden gepubliceerd .

De vereniging heeft een aantal werkgroepen en commissies:
– Natuurwetenschappelijke commissie
– IJsvogelwerkgroep
– Roofvogelwerkgroep
– Excursie commissie
– Lezingen commissie
– Commissie Natuurbescherming.

De vereniging :
– Organiseert en publiceert (meerdaagse) excursies.
– Organiseert en publiceert lezingen.
– Brengt publicaties uit van bv. inventarisaties.

9. Financiën
De jaarverslagen van de vereniging vanaf 2011 tot heden zijn op de website terug te vinden.