8. Geestmerambacht, Kleimeer

Het gebied Geestmerambacht ligt ten noorden van Alkmaar en bestaat uit een recreatief deel Recreatiegebied Geestmerambacht en een natuurdeel de Kleimeer.

Kleimeer - Miranda Zutt
Kleimeer – Miranda Zutt

 

Geestmerambacht

GPS 52°41’14.96″N 4°46’10.83″O

Een recreatiegebied met een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, strandjes, rietoevers en

P1190761
Geestmerambacht – Miranda Zutt

orchideeënweides. Het gebied is vrij toegankelijk.

In het recreatiegebied kunt u verschillende plantensoorten tegen komen, zoals onder andere Koekoeksbloem, Smeerwortel, Moerasmelkdistel, Heelblaadjes en orchideeën. In het gebied grazen Schotse Hooglanders.

 

Historie
De geschiedenis van het Geestmerambacht wordt gekenmerkt door menselijk ingrijpen. In de Middeleeuwen maakten de “Geestmannen”, de toenmalige bewoners, de drassige grond geschikt voor landbouw. Toen omstreeks 1800 de koeienpest uitbrak schakelden zij over op tuinbouw. Voor hun akkers was de vruchtbare bagger uit de sloten heel belangrijk, door het vele baggeren werden de sloten steeds breder en ontstond het ‘Rijk der Duizend Eilanden’.
In 1962 nam de regering het besluit om door middel van ruilverkaveling het Geestmerambacht te reconstrueren. In het Geestmerambacht moest voor de uitvoering van de ruilverkaveling zand worden gewonnen voor wegen en woonwijken (o.a. van Alkmaar). Hierdoor is de grote plas ‘ De Zomerdel’ ontstaan.
Zo werd het ook mogelijk een groot recreatiegebied aan te leggen dat grenst aan het bestaande natuurgebied ‘Kleimeer’.

 

 

Vogels
Buizerd, Grote bonte specht, Sperwer, Ransuil, IJsvogel, Roerdomp, Baardman, Rietgors, Rietzanger, Krakeend, Tafeleend.

In de winter komen er veel eenden naar het meer. O.a. Smienten, Tafeleend, Dodaars, Krooneend, Grote zaagbek, Brilduiker, Nonnetje, Roodhalsfuut maar ook duikers worden wel eens gezien.

 

 

Kleimeer

GPS 52°41’10.42″N 4°45’0.20″O

Het oorspronkelijke natuurgebied Kleimeer wordt door Staatsbosbeheer beheerd en is een beschermd gebied, dat niet toegankelijk is.

Kleimeer - Miranda Zutt
Kleimeer – Miranda Zutt

 

Historie
Sporen van menselijke activiteiten in de Middeleeuwen zijn grotendeels uit het landschap verdwenen. Door veldnaamonderzoeken en bodemkartering is het bestaan van een circa 4 km lange dwarsdijk vastgesteld, die Sidewinde of Zytwinde werd genoemd.
In 2011 is de Kleimeer naar het westen aan weerzijden uitgebreid. In 2012 zijn dammen, een trekvlot en vlonder- en touwbruggen aangelegd in het struingebied in het zuidelijk deel van uitbreiding Kleimeer. Deze bruggetjes zijn geplaatst om de verschillende leuke plekken in dit struingebied met elkaar te verbinden.

 

Vogels
Bruine kiekendief, Roerdomp, IJsvogel, Baardman, Blauwborst, Snor, Sprinkhaanzanger, Buizerd, torenvalk, Lepelaar, Krakeend, Gele kwikstaart, Zwarte ibis.

In de winter Grote en Kleine zilverreiger, Blauwe kiekendief.

P1170968
Zwarte ibissen – Miranda Zutt