7. Vereenigde Harger- en Pettemerpolder en HBZ

De Vereenigde Harger- en Pettemerpolder ligt achter de voormalige Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Door de ligging langs de kust en de aard van de polder is er het hele jaar door altijd wel wat te zien. Tijdens voor- en najaarstrek is het hier altijd spannend vogelen.

Grote sterns in de Putten. Zullen ze er weer gaan broeden? Miranda Zutt
Grote sterns in de Putten. Zullen ze er weer gaan broeden? Miranda Zutt

De Putten, de polders rond de Putten, de Abtskolk/Nieuwe Putten, de Bakkersdam (bij de Leihoek), omgeving Hargergat en de parkeerplaats van Hargen aan zee zijn doorgaans goede vogelplekken.
In de directe omgeving hebben zich zeer grote veranderingen voorgedaan, voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zijn zandduinen aangelegd en alle strekdammen en de stenen kust zijn onder het zand verdwenen.
Ook in de Putten hebben zich groet veranderingen voorgedaan.

 

 

De Putten (GPS 52°44’13.74″N 4°38’46.06″O)
De Putten zijn in 2015 rigoureus veranderd door het dieper maken van de waterbodem en de realisatie van (schelpen)eilandjes. Doorgaans zijn vaak steltlopers, sterns (flinke groepen grote sterns in de trektijd) en meeuwen aanwezig. In het najaar en in de winter

In De Putten zijn in de winter van 2015/2016 eilanden aangelegd - Miranda Zutt
In De Putten zijn in de winter van 2015/2016 eilanden aangelegd – Miranda Zutt

Smienten, Wintertalingen en ganzen. Kokmeeuw, Visdief, en Kluut doen broedpogingen, maar die zijn niet echt succesvol. Ook Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw broedt in klein aantal op de eilandjes in de Putten. In het riet broeden Kleine Karekiet en Rietgors. Het is veel meer een stopplaats voor trekvogels en een plek om te overtijen bij hoog water (vooral steltlopers, meeuwen, sterns en eenden). De laatste jaren zijn er veel rustende Aalscholvers te zien.

 

 

Polders
In de polder broeden Grutto’s, Tureluurs, Kieviten en eenden als Wilde eend, en soms Bergeend, Krakeend, Slobeend. Ook Graspiepers en Witte kwikstaarten (bij de opstallen in de polder) broeden er. Er worden nog wel regelmatig Patrijzen gezien.

Dwergganzen achter de Putten - Miranda Zutt
Dwergganzen achter de Putten – Miranda Zutt

Voorts is de polder foerageergebied voor o.a. Blauwe reigers en Lepelaars. In de trektijd regelmatig groepen Goudplevieren en Wulpen. Bij hoog water vaak Steenlopers in de graslanden. Grauwe ganzen zijn er het hele jaar door aanwezig. Het gebied ontwikkelt zich ook als overwinteringsgebied van vooral Kolgans en het is een van de gebieden in Nederland waar de zeldzame Dwerggans voor langere tijd gedurende de winter verblijft.

 

 

Witbuikrotganzen in de polder - Miranda Zutt
Witbuikrotganzen in de polder – Miranda Zutt

Ook de Witbuikrotgans is regelmatig in de winter aanwezig.
Buizerd en Torenvalk zijn er het hele jaar en er overwinteren enkele Slechtvalken in het gebied. Verder regelmatig Sperwer, Bruine- en Blauwe kiekendief, soms Boomvalk, Smelleken en Havik.

 

Uitzicht op de polders - Miranda Zutt
Uitzicht op de polders – Miranda Zutt

 

 

Abtskolk (GPS 52°44’56.07″N 4°39’48.98″O)
De Abtskolk bestaat uit gras- en rietland en een waterplas met een grootte van 1,8 hectare.
De Abtskolk is een voormalig wiel, een plas die is ontstaan na een dijkdoorbraak.

Bij de Abtskolk broeden rietvogels als Rietgors, Rietzanger, Baardman en Blauwborst.

 

 

Bakkersdam (GPS 52°45’27.59″N 4°39’15.45″O)
De Bakkersdam is een moeilijk te overzien rietgebied in het oostelijke deel van de Hazepolder, tussen Leihoek en Petten). In de eerste week van augustus wordt vaak de Waterrietzanger aangetroffen. Naast de gebruikelijke vogelsoorten die in rietland worden aangetroffen zijn er een paar waarnemingen van Graszanger.

 

 

Hargergat (GPS 52°43’21.59″N 4°39’25.36″O)
Het Hargergat is eind april en begin mei vaak goed voor Beflijsters. In deze omgeving dan kans op allerlei zangvogelsoorten.

Kuifmees, Zwarte mees, Grote lijster, Boomleeuwerik.